Health Center

校外健康服務

周邊醫療院所                健康資訊                                政府機構醫療資源              

•台大新竹分院                     • KingNet國家網路醫院              •衛生福利部                                  

•馬偕新竹分院                     •國際厚生健康園區                      •衛生福利部疾病管制署

•國泰新竹分院                     

•東元醫院

•南門醫院

•台北榮總新竹分院

慢箋領藥醫療院所

新竹市假日(星期六及星期日)看診診所一覽表