Division of Health Services

校外健康服務

周邊醫療院所                健康資訊                                政府機構醫療資源

•台大新竹分院                     • KingNet國家網路醫院              •衛生福利部

•馬偕新竹分院                     •國際厚生健康園區                      •衛生福利部疾病管制署

•國泰新竹分院                

•東元醫院

•南門醫院

•台北榮總新竹分院